ماسک

خبر ویژه

مدیریت های تخصصی

حوزه مدیر کل:

اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

اداره امور حقوقی

اداره حراست

اداره روابط عمومی

مدیریت روابط کار:

اداره روابط کار

اداره بازرسی کار

اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی

اداره بیمه بیکاری

مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال:

دبیرخانه کارگروه اشتغال

اداره اشتغال

اداره توسعه کارآفرینی

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع:

اداره امور مالی

اداره امور اداری و خدمات عمومی

گروه فناوری اطلاعات، بودجه و تحول اداری

 

مدیریت امور تعاون:

اداره نظارت تعاونی ها

اداره تشکیل تعاونی ها

اداره توسعه تعاونی ها

اداره آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی

مدیریت اجتماعی:

اداره امور اجتماعی

اداره امور فرهنگی ورزشی کارگران

اداره امور بیمه ای

اداره امور حمایتی و آسیب های اجتماعی


جهش تولید