راهنمای متقاضیان اخذ تأیید صلاحیت ایمنی

کارفرمایان موظف به استفاده از پیمانکاران دارای تایید صلاحیت ایمنی می باشند
بر اساس ماده 2 آیین نامه ایمنی پیمانکاران می بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ نمایند و بر اساس ماده 3 آیین نامه ایمنی پیمانکاران ، کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نمایدکه صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید شده باشد. از این رو اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی پیمانکاران تشکیل پرونده ها را انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای استان مازندران واگذار نموده است و بر این اساس کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی می بایست جهت اخذ تایید صلاحیت ایمنی به آدرس اینترنتی www.svcc.ir مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
1- تصویر گواهی تایید صلاحیت پیمانکارای از مراجع ذیصلاح
2- سوابق کار پیمانکار ( در صورت داشتن سوابق )
3- تصویر گواهی آموزش ایمنی در رشته مربوطه وفق مفاد آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان ( برای راهنمایی جهت اخذ گواهی نامه های آموزش ایمنی مورد تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران تنها به واحد بازرسی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران مراجعه نمایید )
4- فهرست تجهیزات و لوازم ایمنی متناسب با نوع کار در صورت وجود طبق قرارداد / پیمان 
5- تصویر شناسنامه و کارت ملی ( برای مدیرعامل شخص حقوقی و کارفرمای حقیقی ) و آدرس پستی دفتر مرکزی پیمانکار