دستمزد

1

دستمزد 2

 

 

دستمزد 99 1 دستمزد 99 2 دستمزد 99 3 دستمزد 99 4

 

 

 

جداول و بخشنامه های زیر مربوط به ابتدای سال 99 تا پایان خرداد ماه می باشد

 

مزد 99 1

مزد 99 2مزد 99 3مزد 99 4مزد 99 5
مزد 99 6