« شماره تلفن ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستانهای استان مازندران»

 

نام اداره

رئیس اداره

کد شهرستان

شماره تلفن

شماره فاکس

بهشهر

سلیمانی

011

34535838-34528955


قائمشهر

فلاحی

011

4-42252061

 2252065

سوادکوه

نجفی

011

4-42452202

5352004

بابل

حسینی

011

32228641-32226117


آمل

چلابی

011

4-44254183

44254184

بابلسر

ابراهیمی

011

2-35336001

35333019

محمودآباد

اصغری

011

44741230-44742117

44742117

نور

کرشی

011

44523391-44522654

44523391

نوشهر

مافی

011

17-52334815


چالوس

درویش

011

5-52216164


تنکابن

کاکوئی

011

54274911-54273530


رامسر

حلاجیان

011

4-55260522


جویبار

اسلامی

011

42532829


ساری

عشوری

011

5-33207634


نکا 

صفری

011

34744080-34735068


نمایندگی میاندرود

سید کاظم حسینی

011

5-33886264


نمایندگی فریدونکنار

فتاح پور

011

35669247-35669246


نمایندگی گلوگاه

کلبادی

011

34660155