2

 

(متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره توسعه کارآفرینی به شماره 33394871 تماس حاصل نمایند)