شرح وظایف مدیریت کارآفرینی و اشتغال:
- مطالعه و بررسی به منظور شناخت امکانات و پتانسیل استان در زمینه ایجاد اشتغال در بخش غیردولتی و ارائه راهکارهای مناسب .
- برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات و بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد و توسعه کاریابیهای غیردولتی و هماهنگی کاریابیها با بنگاههای اقتصادی .
- نظارت بر امر پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان در خصوص اشتغال و کارآفرینی.
- ارائه طرحهای تیپ اشتغالزا به متقاضیان و نظارت بر اجرای آنها از طریق کار گروههای اشتغال و سرمایه گذاری استان.
- بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان.
- تهیه سند اشتغال در بخشهای جغرافیایی و شناسایی مزیت های استان و ارائه مستندات آن به ستاد وزارتخانه به منظور جمع بندی و تنظیم سند ملی توسعه بخش اشتغال.
- ایجاد و به روز نمودن بانک اطلاعاتی طرحهای اشتغالزای استان.
- بررسی و تعیین اولویت های پژوهشی استان در امور اشتغال، سرمایه گذاری و آموزش فنی و حرفه ای و ارائه پیشنهاد به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری استان.
- انجام مطالعات لازم به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی و سایر بخشهای استان.
- هماهنگی و همکاری با سایر دستگاههای مرتبط استانی به منظور تشویق ، جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی دراستان.
- حمایت، اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرحهای مولد استان.
- اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در استان و ارائه گزارشات مربوط به ستاد وزارتخانه.
- هماهنگی و تعامل مؤثر با سایر دستگاهها در اجرای بهینه قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی.
- انجام امور مربوط به اشتغال اتباع خارجی بر اساس مقررات و دستور العمل های مربوطه (صدور ، تمدید و ابطال پروانه اشتغال اتباع خارجی) با توجه به تفویض اختیار و با هماهنگی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارتخانه.
- پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان مالی - حمایتی جهت توسعه فعالیت های کار آفرینی در استان.
- توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی با همکاری سایر دستگاههای استانی در راستای اهداف وزارتخانه.
- اجرای مصوبات و بسته های حمایتی در زمینه فعالیت های کار آفرینی در استان.
- شناسایی و ارزیابی وضعیت شاخص های توسعه کارآفرینی در استان.
- مشارکت فعال و مؤثر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای آن به منظور حفظ و توسعه اشتغال، اجرا و پیگیری مصوبات مربوطه .
- ایجاد و راه اندازی سامانه های اطلاع رسانی بازارکار و اشتغال.
دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال
- بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان .
- بررسی و تهیه گزارشهای تفصیلی و موردی در خصوص بازار کار و سیاستهای اشتغال استان و ارائه راه حل برای کاهش میزان بیکاری در سطح استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون اشتغال حسب مورد .
- بررسی پرونده های متقاضیان دریافت تسهیلات حمایتی (یارانه) و تصویب آن برای بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط.
- تهیه سند اشتغال در بخشهای جغرافیایی و شناسایی مزیت های استان با همکاری سایر واحدها و دستگاههای استانی .
- ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی طرحهای اشتغالزایی استان .
- ایجاد بانک اطلاعات مربوط به میزان انواع سپرده ها نزد سیستم بانکی استان و عملکرد سیستم بانکی در خصوص تسهیلات اعطایی به متقاضیان با رویکرد اشتغال و کارآفرینی.
- تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانکها در سطح استان .
- برگزاری جلسات کارگروه اشتغال و بررسی طرح های مأخوذه از دستگاههای اجرایی استان و پیگیری طرح های ارسالی به بانک های عامل تا مرحله تحقق پرداخت تسهیلات به متقاضی.
- نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغالزا و هزینه کرد اعتبارات اشتغالزایی استان .
- نظارت بر اجرای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص وظایف کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری استان.
- کمک و حمایت از واحدهای تولیدی و کارآفرینی مشکل دار از قبیل کمک های بلاعوض ، بخشودگی جرائم دیرکرد، تقسیط بلند مدت بدهی و معوقات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، پس از تصویب کارگروه اشتغال.
- شناسایی طرح های اشتغالزای اولویت دار در سطح استان با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی استان.
- پیگیری و اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال و تهیه گزارش از عملکرد آن و ارسال به دبیرخانه.
اداره اشتغال و هدایت نیروی کار
- اجرای مقررات و آیین نامه های مربوط به توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان.
- تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بازار کار استان (متخصصان ، دانش آموختگان ، زنان و ...) و ارائه گزارشهای لازم .
- تهیه بانک اطلاعات مشاغل و فرصت های شغلی.
- اجرای سیاستها و برنامه های ابلاغی ستاد وزارتخانه در خصوص حفظ و تثبیت فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال به ویژه در مورد روستاییان ، دانش آموختگان و زنان در قالب دستور العمل ها و آیین نامه ها.
- برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد و توسعه کاریابیهای غیر دولتی و هماهنگی با بنگاههای اقتصادی .
- توسعه و تقویت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی از طریق ارائه تسهیلات و امکانات به آنها در چارچوب قوانین و مقررات .
- نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد کاریابی های غیردولتی به منظور راهنمایی و بهینه سازی فعالیت آنها در جهت ارائه خدمات به کارجویان و کار فرمایان.
- برنامه ریزی در جهت ساماندهی مشاغل خانگی.
- هماهنگی و همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور ارائه آموزشهای مبتنی بر نیاز بازار کار مطابق با استانداردهای بین المللی.
- هماهنگی با ستاد وزارتخانه در اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کار یابی و ارائه گزارشهای لازم .
- بررسی درخواست های مربوط به بکارگماری نیروی کار خارجی در سطح استان به منظور استفاده از خدمات متخصصان خارجی جهت ارائه به هیأت فنی اشتغال .
- تشکیل جلسات هیأت فنی اشتغال استان و پیگیری موارد مربوطه.
- اعلام نظر در مورد امکان ارائه مجوز اشتغال به اتباع خارجی بر حسب در خواست ها و قراردادهای منعقده در هیأت فنی اشتغال.
- بررسی در خصوص موافقت با صدور روادید با حق کار مشخص و پروانه کار برای اتباع خارجی بر حسب قوانین و مقررات.
- تمدید، تجدید و ابطال پروانه کار اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات.
- پیگیری امور مربوط به اخذ عوارض اشتغال اتباع خارجی و جرایم مربوط به اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی.
- هماهنگی با ستاد وزارتخانه درخصوص اجرای ضوابط و مقررات هیأت فنی اشتغال موضوع تبصره ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
- همکاری با سایر دستگاههای ذیربط استانی بویژه استانداری در ساماندهی اتباع خارجی.
اداره توسعه کارآفرینی
- اجرای برنامه های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان مالی و حمایتی جهت توسعه فعالیت های کارآفرینی در استان.
- ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات کار آفرینان، سازمانها و بنگاههای کارآفرین استان با همکاری سایر دستگاههای استانی و واحد های ستادی ذیربط.
- توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی با همکاری سایر دستگاههای استانی در راستای اهداف وزارتخانه.
- برنامه ریزی به منظور ایجاد وساماندهی کانونهای کار آفرینی استانی به منظور انسجام بخشی به کار آفرینی متناسب با نیازها و مزیت های ملی و استانی.
- ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیلات لازم به کارآفرینان در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از طریق ایجاد مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی در استان.
- تهیه و تنظیم و ارائه برنامه های آموزش تخصصی مورد نیاز کارآفرینان استان بر اساس مزیتهای منطقه ای و فراهم نمودن امکانات لازم جهت اجرای برنامه های مزبور با همکاری و هماهنگی واحدهای ستادی ذیربط.
- اجرای مصوبات و بسته های حمایتی در زمینه فعالیت های کارآفرینی در استان.
- همکاری با رسانه های گروهی محلی و منطقه ای به منظور اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی با همکاری و هماهنگی واحد های ستادی ذیربط .
- فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب آحاد مردم ، سرمایه گذاران، خیرین و کارآفرینان به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذار کارآفرینی استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود.
- همکاری با مراکز رشد پارک علم و فناوری استانی و منطقه ای در خصوص طرحهای نوآور و ایده های جدید.
- برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر استانی.