اداره توسعه کارآفرینی

اجرای برنامه های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان مالی و حمایتی

جهت توسعه فعالیت های کار آفرینی در استان.

ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات کار آفرینان، سازمانها و بنگاههای کارآفرین استان با همکاری سایر دستگاههای استانیو واحد های ستادی ذیربط.

توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی با همکاری سایر دستگاههای استانی در راستای اهداف وزارتخانه.

برنامه ریزی به منظور ایجاد وساماندهی کانونهای کار آفرینی استانی به منظور انسجام بخشی به کار آفرینی متناسب با نیازها و مزیت های ملی و استانی.

ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیلات لازم به کارآفرینان در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از طریق ایجاد

مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی در استان.

تهیه و تنظیم و ارائه برنامه های آموزش تخصصی مورد نیاز کارآفرینان استان بر اساس مزیتهای منطقه ای و فراهمنمودن امکانات لازم جهت اجرای برنامه های مزبور با همکاری و هماهنگی واحدهای ستادی ذیربط.

اجرای مصوبات و بسته های حمایتی در زمینه فعالیت های کارآفرینی در استان.

همکاری با رسانه های گروهی محلی و منطقه ای به منظور اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ کارآفرینیبا همکاری و هماهنگی واحد های ستادی ذیربط.

فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب آحاد مردم ، سرمایه گذاران ، خیرین و کارآفرینان به سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذار کارآفرینی استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود.

همکاری با مراکز رشد پارک علم و فناوری استانی و منطقه ای در خصوص طرحهای نوآور و ایده های جدید.

برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر استانی.