مدیریت روابط کار

شرح وظایف مدیریت روابط کار
- رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون کار و مقررات مربوطه.
- نظارت عملیاتی و راهنمایی امور مربوط به چگونگی انعقاد پیمان های دسته جمعی کارگری و کارفرمایی.
- نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری با هماهنگی اداره کل روابط کار و جبران خدمت.
- بررسی طرح های مزد و بهره وری و رسیدگی به قراردادهای پاداش افزایش تولید.
- مدیریت امور مربوط به بازرسی مستمر از کارگاهها و کارخانجات حوزه استان و برقرار کردن مبانی حفاظتی و بهداشتی و ایمنی کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات ذیربط.
- برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با کارگران و کارفرمایان.
- انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون کار و مقررات بیمه بیکاری و برنامه های حمایت از مشاغل.
- نظارت بر اجرای آیین نامه های مربوط به بازرسی از کارگاهها، موضوع تبصره ماده 99 قانون کار.
- بررسی و پیگیری برای بهبود فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی از لحاظ کمی و کیفی و نظارت بر عملکرد آنها.
- مطالعه، تحقیق و تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار و ارایه راه حل های مناسب به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار.
- انجام امور مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های ذیربط.
- نظارت بر فعالیت ها و امور مربوط به وظائف واحدهای زیرمجموعه.
- هماهنگی و تعامل با واحدهای ستادی ذیربط به منظور حسن اجرای وظایف مربوطه.
- پیگیری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای تعیین اعضای مراجع حل اختلاف و صدور اعتبارنامه ها.
اداره روابط کار
- رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی.
- تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون و مقررات کار.
- راهبری و هدایت مراجع حل اختلاف واحدهای شهرستانی و ارائه نظر مشورتی به آنان در زمینه اجرای صحیح قانون کار و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.
- برنامه ریزی به منظور نظارت بر چگونگی عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان.
- مشاوره و راهنمائی کارگران و کارفرمایان در زمینه مسائل مربوط به روابط کار.
- برنامه ریزی دوره های آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل و پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح طرح مزبور در واحدهای مشمول.
- برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر فی مابین نمایندگان کارگران و کارفرمایان جهت رفع مشکلات و نارسائیهای ناشی از کار.
- بررسی و تائید قراردادهای پاداش افزایش تولید موضوع ماده 47 قانون کار.
- بررسی و اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار و تائید آنها جهت اجرا.
- بررسی و اظهار نظر در مورد اصلاحیه های طرح طبقه بندی مشاغل.
- نظارت بر فعالیت دفاتر فنی طبقه بندی مشاغل.
- بررسی آئین نامه های انضباط کار واحدهای مشمول قانون کار استان.
- انجام راهنمائی های لازم جهت انعقاد پیمانهای دسته جمعی.
- بررسی پرونده های مفتوحه در دیوان عدالت اداری و شرکت در جلسات دیوان بر حسب ضرورت.
- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان و تدوین گزارشات توصیفی و تحلیلی برای ارائه به واحدهای ستادی ذیربط.
- برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره های آموزشی تخصصی و عمومی برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص و حل اختلاف.
- ارائه پیشنهاد و فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور افزایش توان علمی کارکنان با همکاری واحدهای ستادی ذیربط.
- بررسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران حقیقی و حقوقی جهت اجرای دقیق مقررات قانون کار.
- هماهنگی با واحدهای ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوط.
اداره بازرسی کار
- انجام بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار طبق برنامه بازرسی سالیانه با نظارت رئیس بازرسی کار.
- پیگیری اجرای قانون کار و دستورالعملهای مربوطه بویژه مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، کارهای سخت و زیان آور، کارگران نوجوان و اشتغال اتباع خارجی .
- پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ایمنی و حفاظت فنی و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به مبادی ذیربط در ستاد.
- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و سایر افراد در معرض خطرات و صدمات ناشی از حوادث کار، با همکاری مراجع ذیربط استانی، اداره کل بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت متبوع.
- بررسی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل آماری عوامل مرتبط با حوادث به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آنها.
- پیگیری تشکیل کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور و راهنمایی متقاضیان.
- بررسی صورتجلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور به منظور انطباق با قوانین و مقررات مربوط.
- پیگیری در مورد تشکیل و فعال سازی کمیته های حفاظت فنی در کارگاههای مشمول آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار( صنفی و تولیدی و... ) استان و نظارت مستمر برعملکرد آنها.
- حضور در جلسات کمیته های حفاظت و بررسی و ارزیابی صورتجلسات کمیته های حفاظت و بهداشت کار واصله از کارگاه ها و انجام مکاتبات لازم.
- بررسی و کنترل عوامل مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه های مشمول و استاندارد سازی محیط کار.
- نظارت بر عملکرد شرکت های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی و بررسی گزارشات و شکوائیه های واصله در خصوص لغو یا رد صلاحیت و رتبه بندی شرکت های مزبور در راستای اجرای آئین نامه های ایمنی و مرتبط با امور پیمانکاری.
- انجام تمهیدات لازم به منظور ارتقاء توان علمی و فنی و تجربی بازرسان کار با همکاری واحدهای ستادی ذیربط.
- هماهنگی و تعامل با وزارتخانه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های بازرسی کار و مقررات مربوطه.
- نظارت بر اجرای برنامه های بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار توسط واحدهای تابعه در شهرستانها.
- ارتباط مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاههای مرتبط با حوادث ناشی از کار در استان از قبیل نظام مهندسی، شهرداری، مسکن و شهرسازی و ...
- پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات صورت گرفته از اداره کل بازرسی کار در ستاد وزارتخانه.
اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری
- اجرای قانون، مقررات و ضوابط بیمه بیکاری در سطح استان.
- همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی جهت آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری و نظارت مستمر برکمیت و کیفیت دوره های آموزشی.
- بررسی اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق راهکارهای قانونی.
- همکاری و تعامل با سازمان تامین اجتماعی استان به منظور حسن اجرای قانون بیمه بیکاری.
- بررسی طرح های اصلاح ساختار اقتصادی در کمیته فنی استان.
- ارتباط مستمر با واحدهای اجرائی و دستگاههای ذیربط استان به منظور حمایت از مشاغل.
- پیگیری به منظور رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید و حضور موثر و مستمر در جلسات استانی و ارائه پیشنهاد لازم.
- شناسایی واحدهای مشکل دار استان و انجام اقدامات کار بردی و موثر به منظور حمایت از مشاغل.
- تهیه و تدوین اطلاعات آماری مربوط به بیمه بیکاری در سطح استان و تحلیل و تفسیر جداول و نمودارهای آماری و ارائه پیشنهادات لازم به واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه.
- هماهنگی و تعامل با ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری.
اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی
- اجرای قانون و آئین نامه های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی در سطح استان.
- تقویت و توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق ساز و کارهای ارائه شده از سوی ستاد وزارتخانه.
- ترویج گفتگو های دو جانبه و سه جانبه بین کارگران و تشکل های مربوطه به منظور حل مشکلات و معضلات کارگری، بهبود شرایط کار و ارتقای بهره وری نیروی کار در سطح استان.
- نظارت بر انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی استان.
- بررسی علل عدم فعالیت تشکل ها و ارایه راهکار به منظور تجدید فعالیت آنها.
- انجام امور مربوط به تایید اساسنامه، ثبت و صدور مدارک مربوطه در استان.
- بررسی و رسیدگی به تخلفات مسئولان تشکل های استانی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب ضوابط و مقررات.
- صدور اعتبار نامه مراجع حل اختلاف (نماینده کارگران و کارفرمایان).
- ارائه مشاوره و راهنمائی به کارگران و کارفرمایان در مورد نحوه ایجاد تشکل ها و انجام فرایند های اداری مربوطه.
- تهیه و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمائی و نمایندگان کارگران در سطح استان و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات مربوطه.
- برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای کارگران و کارفرمایان استان.
- هماهنگی با واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوطه.