اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی

اجرای قانون و آئین نامه های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی در سطح استان.

تقویت و توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق ساز و کارهای ارائه شده از سوی ستادوزارتخانه.

ترویج گفتگو های دو جانبه و سه جانبه بین کارگران و تشکل های مربوطه به منظور حل مشکلات ومعضلات

کارگری، بهبود شرایط کار و ارتقای بهره وری نیروی کار در سطح استان.

نظارت بر انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی استان.

بررسی علل عدم فعالیت تشکل ها و ارایه راهکار به منظور تجدید فعالیت آنها.

انجام امور مربوط به تایید اساسنامه، ثبت و صدور مدارک مربوطه در استان.

بررسی و رسیدگی به تخلفات مسئولان تشکل های استانی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نظارت بر

عملکرد آنها در چارچوب ضوابط و مقررات.

صدور اعتبار نامه مراجع حل اختلاف )نماینده کارگران و کارفرمایان.(

ارائه مشاوره و راهنمائی به کارگران و کارفرمایان در مورد نحوه ایجاد تشکل ها و انجام فرایند های اداری مربوطه.

تهیه و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمائی و نمایندگان کارگران در سطحاستانو تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات مربوطه.

برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای کارگران و کارفرمایان استان.

هماهنگی با واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوطه