گروه فناوری اطلاعات، بودجه وتحول اداری

- مطالعه و نظارت بر اجرای برنامه های ابلاغی برای تحقق دولت الکترونیکی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه.

- انجام اقدامات لازم به منظور استفاده از خدمات نوین الکترونیکی با هماهنگی واحد ذیربط ستادی.

- سازماندهی، پشتیبانی و بروز رسانی سیستم های موجود، سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز.

- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی سالانه ستاد اداره کل و شهرستانهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط در ستاد وزاتخانه.

- تهیه گزارشهای دوره ای میزان تحقق برنامه به صورت موضوعی، به تفکیک استانی و شهرستانی.

- جمع آوری و تدوین اطلاعات آماری مرتبط با وظایف حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی و تطبیقی وارائه آن به واحدهای ذیربط.

- جمع آوری و پیگیری پیشنهادات بودجه ای واحدهای سازمانی زیر مجموعه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه اداره کل و مبادله موافقتنامه بادستگاه ذیربط استانی.

- تعامل و مشارکت فعال با دستگاههای ذیربط استانی به منظور دفاع از بودجه پیشنهادی و تصویب آن با همکاری و هماهنگی دفتر بودجهوزارتخانه.

- همکاری در زمینه تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد استانی.

- پیگیری تخصیص اعتبارات درمقاطع زمانی مشخص.

- انجام امور مربوط به هزینه نمودن اعتبارات در قالب بودجه ابلاغی و تهیه گزارش عملکرد آنها در فواصل زمانی مشخص به منظور استفاده درتصمیم گیری ها.

- مشارکت فعال درکمیسیون های مختلف استانی به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آنها در مراجع ذیصلاح.

- انجام اقدامات لازم جهت تولید، ثبت، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات.

- برنامه ریزی به منظور مدیریت وکنترل پروژه وتوزیع اعتبارات پروژه های درحال احداث.

- انجام مطالعات لازم به منظور بسترسازی، توانمندسازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای عملیاتی نمودن تحول اداری، مرتبط باوظایف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

- تهیه گزارشات لازم برای کمیسیون تحول اداری جهت بررسی و هماهنگی برنامه های تحول اداری وزارتخانه.

- هماهنگی با برنامه های شورای تحول اداری وزارتخانه.

- تهیه گزارش کمیسیون تحول اداری و ارسال به شورای تحول اداری وزارتخانه درمقاطع سه ماهه.

- پیگیری اجرای مصوبات، بخشنامه هاوآئین نامه های مربوط به ایجاد تحول سازمانی با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه.