اداره امور مالی

- اجرای بودجه مصوب اداره کل براساس مواد هزینه و برنامه های مصوب.

- انجام امور مربوط به دریافت ها براساس قوانین ومقررات.

- تأمین اعتبار جاری و تملک دارایی اداره کل و صدور درخواست وجه در چارچوب اعتبارات مصوب، براساس تخصیص اعتبارات.

- برقراری ارتباط مؤثر و مستقیم با ذیحساب اداره کل و هماهنگی و همکاری لازم در چارچوب قوانین ومقررات.

- وصول مطالبات و پرداخت دیون اداره کل بارعایت قوانین و مقررات مربوطه.

- نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور مالی و تنظیم کنترل حسابها براساس قوانین و مقررات مصوب در چارچوب اعتبارات ابلاغی ازواحد ستادی وزارتخانه.

- استقرار سیستم حسابداری مناسب همراه با کنترلهای داخلی مؤثر و هماهنگ با ذیحسابی وزارت متبوع.

- تهیه و تنظیم اسناد هزینه، حقوق و مزایا ، تنخواه گردانها، ضبط و نگهداری اسناد و مدارک مالی.

- ثبت و نگهداری حساب اموال اداره کل براساس آئین نامه اموال دولتی.

- نظارت بر امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالاهای خریداری شده.

- ارتباط موثر با خزانه داری معین استان و اخذ تخصیص بودجه.

- بهسازی و شفاف سازی شیوه های انجام فرآیندهای مالی و نظارت بر اجرای آن.

- گزارش، ثبت و بستن حساب های هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای در موعدهای مقرر براساس ضوابط و مقررات مالی تعیین شده .

- نظارت بر امور مربوط به برگزاری مناقصات و مزایده ها و امور کارپردازی (خرید کالا ، خدمات کالا و استعلامات)