اداره اموراداری

- برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه اقدامات مربوط به مسائل رفاهی، درمانی و بهداشتی کارکنان منطبق با نیازهای آنان در چارچوبمقررات و امکانات موجود و در راستای سیاستها و برنامه های ابلاغی وزارتخانه.

- برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی کارکنان متناسب با نیاز های اداره کل ودر صورت لزوم اجرای آن، با هماهنگی واحدستادی مرتبط در وزارتخانه.

- نظارت و برنامه ریزی جهت انجام کلیه فعالیتهای مربوط به تأمین نیازهای تدارکاتی و پشتیبانی اداره کل در چارچوب مقررات و امکانات موجود.

- برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به نگهداری ساختمان و تأسیسات ، وسائط نقلیه ، نگهداری و حفاظت پرونده ها و اسناد و سوابقپرسنلی و سایر تجهیزات و ملزومات اداری.

- نظارت بر حضور و غیاب و ورود و خروج کارکنان اداره کل و تنظیم گزارش کارکرد آنان در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.

- انجام امور مربوط به کارکنان استان شامل صدور احکام کارگزینی، انتقال و جابه جایی پرسنل ، مرخصی ها و مأموریتها و بازنشستگی و اتخاذتصمیم در خصوص انتصابات، ارتقاء طبقات در انطباق با قانون مدیریت خدمات کشوری با هماهنگی ستاد وزارتخانه.

- انجام مراحل مربوط به اخذ مجوز استخدام ، ساماندهی نیروها و فراهم نمودن زمینه ارتقاء کارکنان.

- بررسی تشکیلات تفصیلی اداره کل و ارائه پیشنهادهای لازم به واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه درخصوص تشکیلات واحدهای اداری استاندر چارچوب ضوابط.

- گردآوری ، تدوین و تنظیم گزارش های آماری پرسنلی و ارسال به مراجع ذیصلاح.

- تشکیل بانک اطلاعات جامع نیروی انسانی و اجرای نظام انتصابات مبنی بر شایسته سالاری.

- تعامل و ارتباط مستمر با کارشناسان حوزه مربوطه در وزارت متبوع و مراجع قانونی در سطح استان به منظورتحقق وحدت رویه اداری.

- کنترل و نظارت بر ابلاغ و اجرای آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.

- برنامه ریزی به منظور حفظ سلامت روحی و جسمی کارکنان از طریق توسعه ورزش همگانی دربین کارکنان.

- برنامه ریزی به منظور برگزاری مناقصات و فرآیندها، وفق قوانین و مقررات مربوطه.