1

کیفیت و نحوه بررسی حوادث ناشی از کار( خدمت 13011043000) را چگونه ارزیابی می کنید؟2

نحوه ارائه خدمت در زمینه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی(13011042000) را چگونه ارزیابی می کنید؟3

کیفیت و شیوه برگزاری رقابت های ورزشی کارگران(17011041000) را چگونه ارزیابی می کنید؟4

نحوه صدور مجوز کاریابی داخلی و خارجی( 13011040100) را مطلوب می دانید؟


5

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری و کارفرمایی(19071038000) را چگونه ارزیابی می کنید؟6

کیفیت ارائه خدمت ثبت و نظارت بر تشکل‌های کارگری،کارفرمایی(13011037000) را می پسندید؟

7

آیا شیوه ثبت و نظارت بر تعاونی(13071036000) را در استان موثر می دانید؟

8

نحوه صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی وخدمات ایمنی(13011035000) در کاهش حوادث ناشی از کار تا چه حد تأثیر گزار می باشد؟9

شیوه تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور(19051032000) را مناسب ارزیابی می کنید؟


10

ارائه تمامی خدمات این اداره کل را به چه صورت موثر می دانید؟