صفحه نخست » راهنمای تشکیل تعاونی

راهنمای تشکیل تعاونی

چگونه تعاونی تشکیل دهیم؟

اولین قدم برای تشکیل یک شرکت تعاونی تعیین اهداف و موضوع فعالیت آن است تا نقش شرکت تعاونی و انگیزه تشکیل آن به درستی معلوم شود.

انتخاب تعاونی از لحاظ نوع عضویت:

ابتدا باید نوع تعاونی را از نظر عضویت مشخص کنیم ،دو نوع تعاونی داریم تعاونی خاص و تعاونی عام:

تعاونی عام: در این نوع شرکت ،عضویت برای همه آزاد می باشد و موسسین و شرکت می توانند برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند.

تعاونی خاص: در این نوع شرکت تعاونی عضویت برای گروهی خاص از قبیل: کارگران،کارمندان،کشاورزان،دانشجویان،ایثارگران،زنان،مشاغل خاص و نظایر آن آزاد می باشد.

برای تشکیل تعاونی عام نیاز به مجوز از وزارت تعاون می باشد ولی در تعاونی خاص فقط داشتن مجوز از اداره کل تعاون کافی می باشد.

در تعاونی های عام محدودیتی برای عضویت وجود ندارد و متقاضیان عضویت باید شرایط کلی زیر را داشته باشند.

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر

3-خرید حد اقل سهام مقرر در اساسنامه

4-درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

5-عدم عضویت در تعاونی مشابه

در شــرکت تعاونی خاص عــضو می بایســت عــلاوه بــر شرایــط فــوق جزء یک گروه خاص از قبیل :کارگران،کارمندان ،کشاورزان،دانشجویان،ایثارگران،زنان،مشاغل خاص و باشد.

برای تشکیل تعاونی عام باید ابتدا مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام را از وزارت تعاون دریافت نمود.

از لحاظ تعداد اعضاء تعاونی های عام باید حداقل شامل 500 عضو باشند.ولی در تعاونی های خاص حداقل تعداد اعضاء باید 7 نفر باشند.

از لحاظ سرمایه در تعاونی های عام می توان سهام شرکت را به عموم عرضه نمود که باعث افزایش سرمایه می گردد ولی در تعاونی های خاص چنین نیست.

در کلیه شرکتهای تعاونی کارکنان دولت نمی توانند عضو هیات مدیره و مدیر عامل بشوند.ولی اگر اداره ای که خودشان در آن مشغول کار هستند تصمیم به تشکیل تعاونی خاص گرفت این اشخاص می توانند علاوه بر عضویت در آن تعاونی عضو هیات مدیره و مدیر عامل نیز بشوند.

بعد از انتخاب نوع عام یا خاص شرکت تعاونی لازم است بر حسب نوع فعالیت نیز مشخص شود.تعاونی ها از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:

1-تولیدی

2-توزیعی

3-تولیدی و توزیعی

تعاونی تولیدی: شرکتی اس که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی ،دامداری،دامپروری،پرورش و صید ماهی،شیلات،صنعت،معدن،عمران شهری و روستایی و عشایری وفعالیت می کند.

تعاونی توزیعی: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا،مسکن،خدمات و .فعالیت می کند.

تعاونی تولیدی و توزیعی: تعاونی هایی که بر اساس طرح توجیهی هم در زمینه تولید فعالیت می کنند و هم در زمینه توزیع.

حال باید حد اقل تعداد اعضاء را در تعاونی های مختلف مشخص کنیم:

الف: تعیین حداقل تعداد اعضاء در شرکتهای تعاونی عام

1-شرکتهای تعاونی تولیدی عام:

در این نوع شرکتها،در صورتیکه فرصتهای شغلی پیش بینی شده در طرح برای بیشتر از 500 عضو باشد حد اقل تعداد اعضاء معادل فرصتهای شغلی پیش بینی شده در طرح پیشنهادی است.ولی اگر فرصتهای شغلی پیش بینی شده در طرح برای کمتر از 500 عضو باشد حد اقل تعداد اعضاء برابر 500 عضو است.

2-شرکتهای تعاونی توزیعی عام:

حد اقل تعداد اعضاء در این نوع شرکتها 500 عضو می باشد.

3-شرکتهای تعاونی تولیدی توزیعی عام :

حد اقل تعداد اعضاء در این نوع شرکتها 500 عضو می باشد.

ب: تعیین حداقل تعداد اعضاء در شرکتهای تعاونی خاص

1-شرکتهای تعاونی تولیدی خاص

در این نوع شرکتها،در صورتیکه فرصتهای شغلی پیش بینی شده در طرح برای بیشتر از 7 عضو باشد حد اقل تعداد اعضاء معادل فرصتهای شغلی پیش بینی شده در طرح پیشنهادی است.ولی اگر فرصتهای شغلی پیش بینی شده در طرح برای کمتر از 7 عضو باشد حد اقل تعداد اعضاء برابر 7 عضو است.

2-شرکتهای تعاونی توزیعی خاص

حد اقل تعداد اعضاء در این نوع شرکتها 7 عضو می باشد.

3-شرکتهای تعاونی تولیدی توزیعی خاص :

تعداد اعضاء باید طوری باشد که طرح دارای توجیه اقتصادی باشد.و در هر حال تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.

تعریف سرمایه در شرکتهای تعاونی:

آورده نقدی و غیر نقدی اعضاء را در شرکتهای تعاونی سرمایه می نامند.

مراحل ثبت شرکت تعاونی

1-تعیین هیات موسس

2-تهیه طرح پیشنهادی

3-معرفی نماینده تام الاختیار

4-دریافت موافقت نامه تشکیل تعاونی

5-دریافت مجوز فعالیت ذکرشده در طرح

6-تدوین اساسنامه پیشنهادی

7-افتتاح حساب در صندوق تعاون

8-آگهی دعوت از داوطلبان عضویت

9-آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی

10-ثبت نام داوطلبان هیات مدیره و بازرسان

11-معرفی داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان به دوره های آموزشی

12-برگزاری اولین مجمع عمومی عادی

13-تنظیم صورتجلسه هیات مدیره

14-تهیه اسامی کلیه اعضاء