بر روی توافق سطح خدمت که به ازای هر خدمت قابل ارائه توسط این اداره کل منتشر شده است کلیک نمایید

 

صدورگواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور