بیانیه حریم خصوصی

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد در ﺷﺒﮑﻪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ، آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ی ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ، از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﯾﻦ اداره کل ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 7 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1127128 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری ﻣﻮرخ 1395/11/28 ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﮐﺎرﺑﺮان وﺑﮕﺎه داﻧﺴﺘﻪ و از ﮐﺎرﺑﺮان آن دﺳﺘﻪ از اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و از اﻧﺘﺸﺎر آن ﯾﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺻﺮﻓﺎٌ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ  ﺷﻤﺎ را ﺑﺪون اﻃﻼع و اﺟﺎزه ی ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﺎ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ﻓﻨﺎوری ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﻮﮐﯽ ﺣﺠﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ روی دﯾﺴﮏ ﺳﺨﺖ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﺑﺮ روی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ داده ای ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﮐﺪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ، ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوس ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ را آﻟﻮده ﺳﺎزد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﻒ و ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﻤﺎ را ﻧﺪارد.

ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ IP ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ آن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم و ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت، ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ﺷﻮد.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران