با توجه به اهمیت تقویت تعاملات درون استانی و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در سطح هر یک از استانهای کشور "شورای هماهنگی تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان"  که از این پس به اختصار "شورای هماهنگی استان" نامیده می شود با رعایت دستورالعمل ذیل تشکیل می گردد.

 

الف ) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان :

1-  ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه وزارتخانه در سطح استان

2-  ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

3 - ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاه های تابعه

4 - بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندیهای مشترک دستگا ه های اجرایی درجهت تحقق اهداف وزارتخانه

 

ب) وظایف شورای هماهنگی استان :

1-  بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا درجهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله براساس شرح وظایف هر یک از واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان

2-  تعیین وظایف و تکالیف هریک از اعضاء شورا درجهت اجرای مصوبات شورا

3-  ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضاء شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاه های اجرایی و مرتبط در سطح استان

4 - پیگیری، نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا

5- تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه درجلسات شورا

 

ج) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان :

1- مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان )رئیس شورا(

2- مدیرکل تأمین اجتماعی استان

3- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان

4- مدیرکل بهزیستی استان

5- مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان

6- مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان

7-مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان

8- مدیر صندوق کارآفرینی استان

9- مدیر صندوق بازنشستگی استان

 10- مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان
 با کلیک برا روی تصاویر
 به سایت اداره کل مربوطه
 وصل می شوید
  مدیران 9  
مدیران 6 مدیران 7 مدیران 8
مدیران 5 مدیران 4 مدیران 3
مدیران 2 مدیران 1  

جدول برنامه زمانبندی جلسات شورای هماهنگی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در سال 1399

ردیف

میزبان جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

1

تعاون،کار و رفاه اجتماعی

25/1/99

2

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان

28/2/99

3

آموزش فنی و حرفه ای

21/3/99

4

اداره کل بهزیستی

25/4/99

5

مدیریت درمان

22/5/99

6

اداره کل تامین اجتماعی

26/6/99

7

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون

23/7/99

8

مجمع نمایندگان استان

21/8/99

9

مدیریت شعب بانک رفاه کارگران

26/9/99

10

صندوق بازنشستگی کشوری

24/10/99

11

صندوق کارآفرینی امید

29/11/99

12

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی

13/12/99