برنامه زمانبندی برگزاری جلسات شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

جدول برنامه زمانبندی جلسات شورای هماهنگی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در سال 1399

ردیف

میزبان جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

1

تعاون،کار و رفاه اجتماعی

25/1/99

2

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان

28/2/99

3

آموزش فنی و حرفه ای

21/3/99

4

اداره کل بهزیستی

25/4/99

5

مدیریت درمان

22/5/99

6

اداره کل تامین اجتماعی

26/6/99

7

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون

23/7/99

8

مجمع نمایندگان استان

21/8/99

9

مدیریت شعب بانک رفاه کارگران

26/9/99

10

صندوق بازنشستگی کشوری

24/10/99

11

صندوق کارآفرینی امید

29/11/99

12

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی

13/12/99